Doneren

Totaal: € -

AFTERWARDS CROWDFUNDING

De korte documentairefilm Onbegrensde Vrijheid is zonder ondersteuning tot stand gekomen. De filmmaker en editor heeft verschillende pogingen gedaan om subsidie of een werkbeurs te mogen ontvangen, maar is hier niet in geslaagd. Afwijzingsredenen waren: 1. “u bent geen rechtspersoon (geen stichting of vereniging)”, 2. “wij geven geen middelen voor films” en 3. “Er waren veel aanvragen. We kunnen slechts een aantal projecten steunen.” Na een afwijzingsregen werd een andere beslissing genomen.

De maker van de documentairefilm, Claudia Koole, vond het onderwerp te belangrijk en is zonder inkomen op pad en aan de slag gegaan, omdat de waarde van de vrijheid waarvoor is gestreden niet verloren mag gaan. Daarbij, de wapenuitrusting die al duizenden jaren oud is en die bij verschillende herdenkings- en oorlogsmonumenten hoort in Noord-Brabant en elders in de wereld, biedt een oplossing voor wereldvrede. Daarom is dit project gekoppeld aan Global Goal 16, Vrede en Veiligheid, uit de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Op deze manier kan erfgoed vernieuwend beleefd worden.

Als er waardering is voor dit werk, kan het alsnog ondersteund worden als afterwards crowdfunding. Dank u wel voor uw ondersteuning!

canadese begraafplaats wapenuitrusting
Canadese begraafplaats Bergen op Zoom

The short documentary film Unrestricted Freedom came about without support.The filmmaker and editor made several attempts to receive a subsidy or a work grant, but were unsuccessful. Rejection reasons were: 1. “you are not a legal entity (no foundation or association)”, 2. “we do not give funds for films” and 3. “There were many applications. We can only support a few projects.” After a rain of rejection, another decision was made.

The creator of the documentary film, Claudia Koole, found the subject too important and set out and work without income, because the value of the freedom for which was fought should not be lost. In doing so, the armor that has been around for thousands of years and that belongs to several memorials and war memorials in North Brabant and elsewhere in the world, offers a solution for world peace. Therefore, this project is linked to Global Goal 16, Peace and Security, from the United Nations Agenda 2030. In this way, heritage can be experienced in an innovative way.

If there is appreciation for this work, it can still be supported as afterwards crowdfunding. Thank you very much for your financial support!

wapenuitrusting