Documentairefilm

Oorlogen in Europa, en ook elders in de wereld, zijn bevochten met wapens. Deze wapens, zoals geweren, messen, granaten en andere explosieven, zijn een normale wapenuitrusting geworden bij nagenoeg alle legers. De vijand moet nog altijd fysiek bestreden worden met vernietiging, verwondingen en de dood tot gevolg. Ontelbaar veel oorlogsslachtoffers staan genoemd in registers, zo ook op de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom. De vrijheid waarvoor is gestreden, gaat vandaag de dag meerdere grenzen over.

Het huidige tijdperk vraagt een andere overleving met een supersnelle social media wereld waarbij opinies, en sommige fatsoensnormen, grenzeloos zijn. Een nieuwe crisissituatie is aan de orde waarbij de vijand onzichtbaar is: COVID-19, een virus dat bijna alle landen in de wereld bezighoudt met maatregelen die lijken op oorlogsmaatregelen. Denk aan de lockdowns als onderduiken en ongezien blijven of de avondklok waarbij het doodstil op straat is zonder sociaal leven en boetes die uitgedeeld worden, terwijl de vervuiling op straat toeneemt. Zelfs de economie lijdt als in een oorlogstijd waar zaken gesloten moeten blijven.

Te weinig mensen hebben tot nu toe stilgestaan bij een wapenuitrusting die een andere impact op een samenleving heeft, in elk land. Het gaat hier om de wapenuitrusting van Sint Joris, een historische epische held die onder meer in het openbaar levensgroot is afgebeeld aan het Sint Jorispad in Kruisland. Het is een wapenuitrusting die altijd voorhanden is, voor iedere mens, en die bij strijd leidt naar Onbegrensde Vrijheid. Opmerkelijk genoeg is deze historische figuur het middelpunt bij oorlogs- en herdenkingsmonumenten in diverse plaatsen.

Met voorbeelden uit het West-Brabantse en Noord-Brabantse erfgoed, als oorlogs- en herdenkingsmonumenten, wordt aangetoond waarom deze wapenuitrusting hoogst actueel is en het diepe respect voor oorlogsslachtoffers nog elke dag telt.

  • Speelduur: 22 minuten – Nederlands en Engels ondertiteld
  • Korte documentairefilm over erfgoed WOII in Noord-Brabant, m.n. West-Brabant, Brabantse Wal, Liberation Route Europe en de bevrijding van Brabant in 1944
  • Scenario, script, creative film en experimental editing: Claudia Koole, Prospera Scenario 2021

Extra noot: “Heel veel veteranen hebben na de WO-II, in 10-tallen missies met hun inzet in alle lagen van het geweldsspectrum, de internationale rechtsorde en humanitaire democratische belangen verdedigd.” – met dank aan Cambodja veteraan ing AJM Pot Lt Kol KLu b.d. en Vz Veteranen Steenbergen voor dit citaat.

Opening Sint Jorispad met sculptuur 2019 in Kruisland door burgemeester Ruud van den Belt, wethouder Esther Prent, oud-2e Kamerlid en coördinator SDG Café Thea Fierens en pastoor Hans de Kort Sint Annaparochie Steenbergen – foto Marja van den Beemd

Wars in Europe, as well as elsewhere in the world, have been fought with weapons. These weapons, such as rifles, knives, grenades and other explosives, have become normal armor in virtually all armies. The enemy still has to be fought physically resulting in destruction, injury and death. Countless war victims are named in registers, including in the Canadian and British war cemeteries in the Netherlands, the village Bergen op Zoom. The freedom for which was fought crosses several borders today.

The current era demands a different survival with a super-fast social media world where opinions, and some standards of decency, are boundless. A new crisis situation is emerging where the enemy is invisible: COVID-19, a virus that engages almost every country in the world with measures resembling war. Think of the lockdowns as going into hiding and remaining unseen or the curfew where it is dead quiet on the streets with no social life and fines handed out while pollution increases on the streets. Even the economy suffers as if in a time of war where business must remain closed.

Too few people have so far stopped to think about an armor that has a different impact on a society, in every country. This is the armor of Saint George, a historical epic hero who, among other things, is publicly displayed life-size on the Saint George path (called Sint Jorispad) in the village of Kruisland. It is an armor that is always available, for every person, and that leads to Unrestricted Freedom in case of struggle. Remarkably, this historical figure is the focal point at war and memorial monuments in various places.

With examples from the West Brabant and North Brabant heritage, as war memorials, it is shown why this armor is highly topical and why the deep respect for war victims still counts every day.

Running time: 22 minutes – Dutch and English subtitles – Short documentary film about WWII heritage in North Brabant, particularly West Brabant, Brabantse Wal, Liberation Route Europe and the liberation of Brabant in 1944 – Screenplay, script, creative film and experimental editing: Claudia Koole, Prospera Scenario 2021

Additional note: “A very high number of veterans, after WW-II, in 10-odd missions with their deployment at all levels of the violence spectrum, have defended the international rule of law and humanitarian democratic interests.” – with thanks to Cambodia veteran ing AJM Pot Lt Col KLu b.d. and Vz Veterans Steenbergen for this quote.

documentairefilm